hotlineĐường dây nóng: 098 111 5848

Emailchonggia389@gmail.com

Trang chủ »

Biện pháp chống giả

Lực lượng QLTT: Sát cánh cùng đất nước đổi mới

28/01/2019

THCL - Năm 2018, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389/QG và Bộ Công thương về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả, góp phần quan trọng trong việc ổn định KT-XH, bảo vệ quyền lợi NTD và DN.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh 

Tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả

2018 - năm ghi dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lịch sử 61 năm xây dựng và phát triển lực lượng QLTT. Theo đó, toàn ngành QLTT cả nước đã nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389/QG và Bộ Công thương về đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Sự kiện ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg. Cơ quan QLTT được tổ chức theo ngành dọc, tập trung thống nhất, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại.

Theo quyết định này, bộ máy Tổng cục ở Trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục QLTT thuộc Bộ Công thương, gồm 6 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ QLTT.

Tại địa phương, thành lập cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục, có đội QLTT cấp huyện trực thuộc cục QLTT cấp tỉnh thay cho mô hình chi cục trực thuộc sở công thương.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục được tổ chức tinh gọn, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về việc sắp xếp theo mô hình liên tỉnh, liên huyện đối với các cơ quan tổ chức theo ngành dọc tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg, sẽ sáp nhập các đội QLTT huyện, quận, thị xã, thành phố để thành lập các đội QLTT liên huyện, giảm số đội QLTT cấp huyện từ 681 đội xuống còn 376 đội theo lộ trình đến năm 2020.

Trên cơ sở đó, Tổng cục QLTT đã triển khai thực hiện phương án sáp nhập, giảm 164 đội QLTT cấp huyện, cơ bản hoàn thành mục tiêu tinh giản, giảm số lượng đội QLTT cấp huyện trong năm 2018, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục QLTT đã trình Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của các vụ, cục và tương đương thuộc Tổng cục.

Tổng cục QLTT đang xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống quản lý nhân sự sử dụng trong toàn lực lượng. Hệ thống quản lý nhân sự điện tử cho phép người dùng quản trị hệ thống cập nhật toàn bộ thông tin của cán bộ công chức của Tổng cục, giúp quản lý hiệu quả hồ sơ cán bộ công chức, người lao động và thực hiện việc cấp, phát thẻ kiểm tra thị trường cho công chức của Tổng cục QLTT.

Cùng với việc sắp xếp, tinh giảm các đội QLTT cấp huyện, Tổng cục QLTT đã tiến hành rà sát lại đội ngũ cán bộ, trình Bộ ban hành Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14/11/2018 quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan QLTT, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm của công chức QLTT, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 3/1/2019.

Đây là cơ sở để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, tiến tới giao nhiệm vụ từ kiểm soát viên tới đội ngũ lãnh đạo các phòng, cục.

Công tác kiện toàn nhân sự của Tổng cục QLTT luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công thương quan tâm chỉ đạo sát sao và được xác định là công tác trọng tâm cần khẩn trương triển khai thực hiện để nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động của lực lượng QLTT.

Cùng với đó, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn môn nghiệp vụ cho công chức QLTT được xác định là nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của Tổng cục, nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, hướng tới xây dựng lực lượng QLTT chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới...

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh khen thưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh nhấn mạnh:

Để góp phần bảo đảm thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong SXKD và quyền lợi NTD, lực lượng QLTT cả nước đã định hướng công tác trọng tâm trong năm 2019.

Theo đó, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389/QG và Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả. Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá...

Tập trung kiện toàn tổ chức, nhân sự; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác QLTT: Trong đó, ngành QLTT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT và Chỉ thị số 23/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLTT; rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của tổ chức, cá nhân trong lực lượng QLTT; kịp thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích.

Tiếp tục xác định rõ yêu cầu cũng như kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo, nâng cao phẩm chất chính trị cho công chức QLTT cả nước; thường xuyên cập nhật chính sách, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Tổng cục kiện toàn công chức giữ chức danh lãnh đạo của các đơn vị cấp phòng, đội và tương đương; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công thương) kiện toàn lãnh đạo các vụ, cục và tương đương; xây dựng, triển khai Đề án vị trí việc làm trong toàn bộ lực lượng.

Thực hiện công tác đánh giá và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2021 và xây dựng Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026.

Chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách: Tổng cục tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 67/2017/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 148/2016/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành trong năm 2019.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả về tổ chức và hoạt động của lực lượng QLTT.

Các đơn vị được Tổng cục trưởng khen thưởng

Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường: Tổng cục, chủ động xây dựng kịp thời các Kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, hàng hóa không bảo đảm ATTP. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong các dịp Lễ, Tết.

Đẩy mạnh số hóa, áp dụng mạnh mẽ CNTT: Bên cạnh đó, ngành QLTT cũng đẩy mạnh số hoá, áp dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác quản lý điều hành và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đấu nối với hệ thống quản lý công văn điện tử của Bộ Công thương; hệ thống quản trị nhân sự toàn lực lượng; hệ thống chứng từ điện tử hàng hóa và các hệ thống phục vụ hoạt động nghiệp vụ của lực lượng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: Đồng thời, Tổng cục cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công thương về tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, GLTM, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực; thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...

Nguyễn Kiên

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow